1. Já, v tomto online registračním formuláři uvedený/á uchazeč/ka (kandidát/ka) o zaměstnání, tímto dávám společnosti MOJE AMBULANCE a.s., IČ: 277 98 941, se sídlem Vítkovická 3077/16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3229 (dále jen „správce OÚ“) souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů, a to výlučně za účelem vedení v databázi uchazečů (kandidátů) o zaměstnání, zasílání pracovních nabídek v elektronické formě nebo telefonického kontaktování ve věci informování o pracovní nabídce.  

  2. Správci OÚ dávám výslovný souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsem mu poskytl/a v souvislosti s mou registrací ve zmíněné databázi uchazečů o zaměstnání (tzn. osobní údaje poskytnuté v rámci vyplnění tohoto online registračního formuláře včetně veškerých mých osobních údajů případně obsažených v mém profesním životopise, pokud jsem jej správci OÚ poskytl/a) (dále jen „osobní údaje“).  

  3. Souhlasím, aby správce OÚ mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 7 (slovy: sedmi) let.  

  4. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci OÚ, doručeným do místa sídla správce OÚ, případně prostřednictvím zprávy na e‑mail: sekretariat@mojeambulance.cz. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby správce OÚ záznam a upravený záznam vymazal.  

  5. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci OÚ požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce OÚ je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.  

  6. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi správce OÚ poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.  

  7. Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce OÚ při zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

  8. Jsem si vědom/a, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů realizovaným správcem OÚ mohu obrátit na pověřence pro ochranu OÚ, jehož funkci u správce OÚ vykonává David Doležal, e‑mailová adresa: david.dolezal@mojeambulance.cz

  9. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.