Zásady zpracování osobních údajů 

Obecná ustanovení 

MOJE AMBULANCE a.s. zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem, a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zdravotních službách“), zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon specifických zdravotních službách“), zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018. 

Osobními údaji jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které MOJE AMBULANCE a.s. zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb. 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je MOJE AMBULANCE a.s., se sídlem Vítkovická 3077/16, PSČ: 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3229, IČO: 27 98 941. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

Poskytování zdravotních služeb

MOJE AMBULANCE a.s. zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost MOJE AMBULANCE a.s. ukládá zákon o zdravotních službách. Poskytnutí neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude MOJE AMBULANCE a.s. moci kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Doba uchování zdravotnické dokumentace se řídí spisovým a skartačním řádem MOJE AMBULANCE a.s. dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a dále též zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

MOJE AMBULANCE a.s. dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností. 

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může rovněž docházet ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů osob blízkých, pokud pacienti takové údaje poskytnou. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro zajištění komunikace a pro případné poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta. 

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb jsou MOJE AMBULANCE a.s. rovněž zpracovávány za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven. 

Právní titul pro zpracování dat 

Abychom Vám mohli poskytovat zdravotní služby na špičkové úrovni či plnit své smluvní závazky, musíme o Vás zjistit a evidovat některé důležité údaje. Jelikož každé takové zjišťování, uchovávání či evidování (dále též „zpracování“) údajů o Vás může probíhat pouze pokud to umožňuje obecné nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, níže jsou uvedeny důvody tzv. právní tituly, na základě, kterých Vaše údaje můžeme zpracovávat.

 • Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností – Zpracování osobních údajů probíhá za účelem poskytování zdravotních služeb, vedení zdravotnické dokumentace, vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, daňových povinností a vedení účetnictví. Toto zpracování probíhá zejména na základě: 
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. 
  • Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích. 
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 
 • Zpracování osobních údajů na základě smlouvy. 
 • Zpracování zvláštní kategorií osobních údajů na základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. 
 • Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů – jedná se např. o zpracování osobních údajů pro zasílání marketingových zpráv. 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány 

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k plnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách či ze zákonů jiných, kteréžto regulují naši činnost (např. zákon o účetnictví, daňový řád atp.). Bude se tedy jednat o všechny osobní údaje, které se nachází ve Vaší zdravotnické dokumentaci, ve Vámi udělených souhlasech či údaje, které se nacházejí v různých pomocných systémech. Tam, kde je to z hlediska plnění našich povinností nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (např. rodinných příslušníků při uchovávání rodinné anamnézy). Nejčastěji budeme zpracovávat Vaše identifikační, popisné, kontaktní, socioekonomické a zdravotní údaje. 

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu); 

 • kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa korespondenční, číslo telefonu, e‑mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace); 

 • popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, povolání, vzdělání, příjmy a výdaje apod.); 

 • údaje o zdravotním stavu (údaje zvláštní kategorie) či jiné citlivé údaje, které nám sdělíte, a které jsou nezbytné pro vedení úplné zdravotnické dokumentace (např. sexuální orientace, genetické údaje, biometrické údaje); 

 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací); 

 • údaje týkající se využití webových stránek nebo aplikací. 

Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické i listinné podobě. Děje se tak vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. 

Zabezpečení dat 

MOJE AMBULANCE a.s. udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje subjektů údajů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům subjektů údajů, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data uložena atd. 

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy pro zabezpečení Vašich údajů, a to i po skončení spolupráce. 

Sdílení a předávání osobních údajů 

Osobní údaje, které MOJE AMBULANCE a.s. shromažďuje a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, může sdílet se třetími osobami, a to pouze v případech stanovených zákonem. 

Doba uchování osobních údajů 

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají podobu trvání a plnění zákonných povinností (např. podle zákona o účetnictví, daňového řádu atp.), po dobu trvání smlouvy či po dobu trvání našich oprávněných zájmů. 

Podrobnosti trvání doby zpracování máme upraveny ve skartačním řádu a vychází ze zákona o poskytování zdravotních služeb či z prováděcí vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit. 

Práva subjektů údajů 

V souladu s platnými právními předpisy mají subjekty údajů tyto práva:

 • Právo na přístup

Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tím není dotčeno Vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace.

 • Právo na opravu (doplnění)

Dle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné či neúplné, můžete MOJE AMBULANCE a.s. požádat o opravu těchto osobních údajů.

 • Právo na výmaz („být zapomenut“)

Subjekt údajů je také oprávněn požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém může MOJE AMBULANCE a.s. vyhovět takovéto žádosti může být limitován zákonnými povinnostmi k uchovávání některých osobních údajů (ochrana našich oprávněných zájmů a práv), a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

 • Právo vznést námitku

Subjekt údajů má v některých případech možnost vznést tzv. námitku proti zpracování osobních údajů. Jedná se například o situace zpracovávaných údajů za účelem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci včetně přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. Pokud se na straně MOJE AMBULANCE a.s. neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, MOJE AMBULANCE a.s. nebude osobní údaje dále zpracovávat.

 • Právo na omezení zpracování

V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv je subjekt údajů rovněž oprávněn požádat o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů, a to pokud:

  • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než přesnost ověříme;

  • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy;

  • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování. 

 • Přenositelnost 

Máte právo obdržet údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste nám sami poskytli nebo které přímo vyplývají z Vaší činnosti. Tyto údaje Vám poskytneme ve strojově čitelném formátu. Právo přenositelnosti tzv. portability však platí pouze pro automatizovaně zpracovávané osobní údaje.

 • Právo na odvolání souhlasu  

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoliv odvolat. Vaši žádost pak doručíte jedním z níže uvedených způsobů:

  • osobně 
   MOJE AMBULANCE a.s.
   nám. Svobody 527 
   739 61 Třinec 
    
  • poštou 
   MOJE AMBULANCE a.s.
   Vítkovická 3077/16
   702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
    
  • e-mailem 
   poverenec@mojeambulance.cz
    
  • datovou schránkou 
   6xge8xc

Stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě zjištění, že MOJE AMBULANCE a.s. nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7.